Reklama

Neúspěšné operace kosmetických vad a jejich řešení

K neúspěchu kosmetické oprace může kromě selhání chirurga, zanedbání hygienické a pooperační péče přispět i nadměrný pitný režim.

Mezi hlavní příčiny pooperačních komplikací patří:

 • odborné selhání plastického chirurga;
 • nedodržení hygienického režimu;
 • zanedbaná pooperační péče;
 • operace rizikových pacientů na privátních pracovištích;
 • podcenění prevence tromboembolické nemoci.

Odborné selhání plastického chirurga

Nejčastějším důvodem pooperačních komplikací je odborné selhání plastického chirurga. Většinou je na vině nedostatečná zkušenost mladého plastického chirurga, který krátce
po atestaci začal operovat kosmetické vady, a to často na privátních pracovištích, kde nad sebou neměl odborného garanta. Odborné selhání ale samozřejmě může doprovázet
i činnost zkušeného plastického chirurga. Odsouzeníhodné však je, když se plastický chrurg, třebaže zkušený, nepoučí z chyb, které provedl, a opakuje je. Anebo nemá patřičnou
soudnost ve vztahu ke svým odborným schopnostem řešit tu či jinou kosmetickou vadu a současně u něho převládá touha po možném ekonomickém profitu.

Při operaci víček neboli blefaroplastice mohou nastat různé komplikace, které jsou často jen obtížně řešitelné. K těm nejméně příznivým patří tzv. ektropia dolních víček
v důsledku nepřiměřené redukce kůže víček.

Reklama

K nejčastějším komplikacím v estetické chirurgii patří různé stupně pooperační deformace nosu po neúspěšně provedené rinoplastice. Příčinou je obvykle nedokonalá
operační technika operatéra, méně často potom individuální odlišnost hojení pacienta. Tyto komplikace mohou být velmi rozmanité a jsou zapříčiněny buď přílišnou redukcí
tkání nosu, či naopak ponecháním jejich nadbytku. Korekce pooperačních deformit nosu bývá často velmi obtížná a vyžaduje značnou zkušenost plastického chirurga, který reoperaci provádí. Jelikož počet těchto opravných operací nosu neúměrně přibývá, vystupuje stále více do popředí otázka správné volby plastického chirurga před operací. Pooperační deformaci nosu pacient velmi těžko snáší, psychicky strádá více než u jiných operací, vyhýbá se přátelům i kolektivu. V nejtěžších případech je nucen vyhledat až odbornou pomoc psychiatra.

Také modelace prsů s implantáty vyžaduje velkou zkušenost plastického chirurga.

Je až s podivem, že někteří lékaři bez atestace v oboru, se vydávají za erudované plastické
chirurgya mohou vytvořit naprosto odsouzeníhodný výsledek operace.

Zbytnělá neboli hypertrofická prsa jsou obvykle doprovázena různými zdravotními
obtížemi. Jejich zmenšení patří k velmi častým operacím ve státních zdravotnických
zařízeních, která mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a je hrazeno z tzv. zdravotní indikace. I tyto operace však vyžadují nemalou zkušenost plastických chirurgů, aby
kromě úlevy od obtíží přinesly také příznivý výsledek.

K velmi vyhledávaným operacím v estetické chirurgii v dnešní době patří zvětšení
prsů implantáty
neboli augmentace prsů. Jak již bylo zmíněno, prsa patří k atributům
ženské krásy, proto jsou to především ženy, které vyžadují jejich zvětšení. Plastický chirurg by měl nicméně vždy ctít úměrnost zvětšení prsů vůči celkové tělesné konstituci ženy a nikdy nepodlehnout jejímu nátlaku a extrémním požadavkům. Bohužel praxe
potvrzuje často něco jiného.

Také omlazující operace obličeje může přinést některé závažné pooperační komplikace. K těm nejtěžším patří bezesporu postižení obličejových nervů s fatálními důsledky. Ale setkáváme se také s jinými pooperačními komplikacemi, jakými jsou například pooperační krevní výrony, které však postupně vymizí, stejně jako otoky. Ve vzácných případech však může dojít i k odumření části kůže, případně k neočekávaným jizvám při
nešetrném podkožním uvolňování kůže.

Nedodržení hygienického režimu

Někteří plastičtí chirurgové, již pracují ve státních zdravotnických zařízeních, docházejí
často operovat kosmetické vady na privátní pracoviště, která nejsou zaměřena výhradně na estetickou chirurgii. Zde může výjimečně nastat také riziko toho, že operace byla provedena v ne zcela adekvátním hygienickém prostředí.

Zanedbaná pooperační péče

Pokud estetický chirurg zanedbá dostatečnou pooperační péči, může to velmi nepříznivě
ovlivnit i pooperační výsledek.

Operace rizikových pacientů na privátních pracovištích

Každý plastický chirurg by si měl být vědom všech možných důsledků, které doprovázejí
operace rizikových pacientů na soukromých pracovištích. Naštěstí je to jev spíše řídký.
Přesto se setkáváme s komplikacemi, které mohou až ohrožovat život pacienta.

Nečekaná komplikace estetické chirurgie současnosti - pitný režim

Ze všech tvorů jen člověk pije, nemá žízeň, jí,
ačje bez hladu,
a mluví, nemá co říct.  JOHN STEINBECK

V pojednání o komplikacích je třeba také připomenout, že tolik propagovaný nadměrný
pitný režim
představuje pro plastického chirurga při operaci očních víček nemalé kom-
plikace. Nepatří sice k vážným pooperačním komplikacím, avšak přílišné dodržování
pitného režimu ovlivňuje nejen vlastní operaci, ale i pooperační výsledek:

 • před operací nelze pro otoky víček přesně vyměřit rozsah nadbytečné kůže u horních
  víček;
 • prosáklá dolní víčka znesnadňují průkaz tukových váčků během operace za účelem
  jejich odstranění a také rozsah nadbytečné kůže víček;
 • výrazné otoky víček po operaci mohou být doprovázeny pooperačními komplikacemi
  hojení;
 • v odstupu již několika měsíců od zákroku může nastat nápadné zhoršení pooperačního efektu způsobené otoky při opětovném dodržování pitného režimu, které
  zapříčiňují návrat téměř k předoperačnímu stavu.

Klinický lékař v profesi plastického chirurga, oproti všem převážně teoretickým lékařským profesím, má díky početným kontaktům s pacienty často odlišný odborný názor na
některé z fenoménů dnešní doby, mezi něž patří i pitný režim. Proto některým ženám,
které pijí mnohem více než dva litry tekutin denně a mají výrazné otoky víček, je do poručováno při vyšetření příjem tekutin snížit, pokud tomu nebrání zdravotní důvody,
a dostavit se zhruba po čtyřech měsících opět na kontrolu. Určitá část z nich operaci
potom již nepotřebuje, protože po vymizení otoků je nález na víčkách zcela normální.

Zdroj: Estetická medicína a krása člověka, nakladateství Grada

 

Reklama

Komentáře

Reklama